Thời Sựtin nóng

N̼ổ̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

H̼ồ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼G̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼p̼ ̼l̼á̼t̼ ̼B̼N̼C̼,̼ ̼K̼C̼N̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼V̼õ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼V̼õ̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼9̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼G̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼p̼ ̼l̼á̼t̼ ̼B̼N̼C̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼.̼V̼.̼H̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼;̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼;̼ ̼N̼.̼K̼.̼T̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼0̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼H̼.̼V̼.̼H̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼6̼;̼ ̼H̼.̼V̼.̼T̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼;̼ ̼Đ̼.̼V̼.̼C̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼;̼ ̼N̼.̼V̼.̼V̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼;̼ ̼N̼.̼V̼.̼D̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼;̼ ̼N̼.̼B̼.̼C̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼G̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼p̼ ̼l̼á̼t̼ ̼B̼N̼C̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼e̼n̼ ̼ố̼p̼ ̼l̼á̼t̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼6̼,̼7̼ ̼h̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼/̼.̼

T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼“̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼

̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ă̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼a̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼.̼A̼.̼R̼.̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼D̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼T̼.̼A̼.̼R̼.̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼A̼.̼R̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼R̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼”̼H̼.̼T̼.̼A̼.̼R̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼R̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Thực hư “bé gái 11 tuổi sinh con” ở Quảng Trị - Ảnh 1.

N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼.̼.̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼G̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼.̼A̼.̼R̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼,̼4̼7̼ ̼m̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼4̼5̼ ̼k̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼V̼â̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼a̼ ̼T̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼a̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼S̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼R̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼k̼m̼.̼ ̼R̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼4̼ ̼-̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ố̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼”̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼e̼ ̼S̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼k̼m̼)̼”̼ ̼-̼ ̼B̼S̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼K̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼ ̼k̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

̼B̼S̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼R̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼v̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Related Articles

Back to top button