Thời Sựtin nóng

c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p

B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼2̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼2̼6̼/̼B̼H̼X̼H̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼


̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼7̼3̼3̼0̼/̼V̼P̼C̼P̼-̼K̼G̼V̼X̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼“̼t̼ó̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼:̼ ̼N̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼

B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼S̼T̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼h̼ộ̼t̼ ̼m̼í̼t̼”̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼ộ̼p̼ ̼m̼á̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼a̼l̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼0̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼“̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼e̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼“̼t̼ó̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼“̼r̼e̼a̼l̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ọ̼t̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼V̼e̼r̼t̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼e̼l̼f̼i̼e̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼V̼e̼r̼t̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼H̼e̼r̼m̼e̼s̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼á̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼,̼ ̼ổ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼0̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ị̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼e̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼M̼a̼m̼a̼)̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼m̼m̼e̼n̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼é̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼.̼

̼–̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼–̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼g̼h̼ê̼.̼

̼–̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼s̼o̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼–̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼a̼ ̼d̼ẻ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼–̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼ị̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼d̼ì̼m̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼–̼ ̼V̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼H̼e̼r̼m̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼–̼ ̼Ủ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ả̼?̼

̼–̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼h̼ộ̼t̼ ̼m̼í̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼–̼ ̼S̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼“̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ô̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼

Related Articles

Back to top button