Thời Sựtin nóng

T̼h̼ê̼m̼ ̼5̼.̼3̼7̼6̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼;̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼;̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼

t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼1̼0̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼.̼3̼7̼6̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼3̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼.̼4̼6̼1̼ ̼c̼a̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼0̼8̼.̼5̼7̼8̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼.̼7̼1̼5̼ ̼c̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼2̼,̼5̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼0̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼7̼.̼4̼0̼1̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼0̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼1̼5̼5̼ ̼c̼a̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼1̼4̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼7̼9̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼(̼1̼)̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼5̼.̼3̼7̼6̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼0̼9̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼;̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼(̼2̼.̼4̼6̼1̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼.̼2̼8̼3̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼8̼2̼4̼)̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼7̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼8̼5̼)̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼7̼5̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼7̼3̼)̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼4̼)̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼5̼0̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼3̼9̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼3̼5̼)̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼3̼3̼)̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼(̼2̼4̼)̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼)̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼1̼7̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼(̼1̼5̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼3̼)̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼(̼1̼3̼)̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼1̼2̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼1̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼1̼1̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼8̼ ̼)̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼(̼6̼)̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼5̼)̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼(̼5̼)̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼1̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼-̼2̼6̼2̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼-̼2̼3̼4̼)̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼-̼4̼2̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼3̼1̼5̼)̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼4̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼2̼9̼)̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼)̼:̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼8̼0̼3̼.̼9̼9̼3̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼8̼8̼.̼6̼1̼8̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼1̼2̼/̼6̼2̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼

̼C̼ó̼ ̼0̼7̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼0̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼/̼l̼ầ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼(̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼)̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼)̼:̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼/̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼;̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼L̼ò̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

Related Articles

Back to top button