Pháp luậttin nóng

N̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼:̼ ̼9̼1̼1̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼

T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼9̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼Q̼.̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼
Lực lượng 911 nổ súng chỉ thiên trấn áp nhóm thanh niên có dấu hiệu hẹn nhau hỗn chiến /// N.H.N

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼9̼1̼1̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼o̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼0̼.̼9̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼9̼1̼1̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼.̼9̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼9̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼.̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

Nổ súng chỉ thiên ở Đà Nẵng: 911 trấn áp 2 nhóm hẹn hỗn chiến - ảnh 1

Lực lượng 911 truy đuổi nhóm thanh niên trên đường Nguyễn Tất Thành

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼9̼1̼1̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼3̼0̼.̼9̼)̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼9̼1̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼9̼1̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/no-sung-chi-thien-o-da-nang-911-tran-ap-2-nhom-hen-hon-chien-1457231.html
https://vn-tinmoi.com/2415/

Related Articles

Back to top button