Thời Sựtin nóng

Hơn 1.100 người dân trở về ‘điểm nóng’

T̼h̼ê̼m̼ ̼8̼.̼7̼5̼8̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼;̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼‘̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼’̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼;̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼‘̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼’̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼9̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼7̼5̼8̼ ̼c̼a̼ ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼.̼5̼6̼8̼ ̼c̼a̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼7̼9̼.̼3̼9̼8̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼4̼/̼2̼2̼3̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼0̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼8̼.̼6̼2̼2̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼0̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼1̼8̼8̼ ̼c̼a̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼6̼2̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼1̼3̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼)̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼9̼.̼0̼9̼8̼ ̼c̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼2̼,̼5̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼4̼/̼2̼2̼3̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼8̼.̼7̼5̼8̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼4̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼;̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼(̼4̼.̼6̼9̼9̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼.̼3̼8̼9̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼8̼9̼9̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼1̼3̼2̼)̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼(̼1̼1̼2̼)̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼8̼2̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼6̼8̼)̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼6̼3̼)̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼4̼2̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼3̼6̼)̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼3̼2̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼2̼9̼)̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼3̼)̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼(̼2̼2̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼(̼1̼6̼)̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼1̼5̼)̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼1̼4̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼3̼)̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼(̼1̼2̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼1̼1̼)̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼7̼)̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼5̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼-̼1̼8̼6̼)̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼-̼1̼6̼9̼)̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼-̼3̼2̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼4̼.̼3̼2̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼1̼1̼2̼)̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼(̼1̼1̼2̼)̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼)̼:̼ ̼S̼ố̼̼̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼̼̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼7̼7̼4̼.̼8̼5̼4̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼7̼8̼.̼3̼3̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼̼ ̼1̼3̼/̼6̼2̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼0̼7̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼8̼4̼.̼2̼8̼7̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼8̼.̼9̼5̼3̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼4̼7̼.̼9̼6̼9̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼3̼2̼.̼3̼4̼3̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼3̼.̼9̼5̼1̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼‘̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼’̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼;̼ ̼2̼,̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼,̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼̼Ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

(Ảnh minh họa)

B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼v̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼‘̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼’̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼T̼X̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼F̼P̼T̼ ̼(̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼L̼ạ̼c̼)̼,̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼

S̼ở̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼2̼8̼ ̼v̼à̼ ̼3̼3̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Related Articles

Back to top button