tin covidXã hội

X̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼H̼Q̼S̼)̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼H̼Q̼S̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼T̼4̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼

5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼7̼.̼

Xúc động hình ảnh 5 anh em mặc đồ bảo hộ về đưa tiễn cha - Ảnh 1.
Các công dân lần lượt ra xe cứu thương để được vận chuyển về đưa tiễn bố.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̸̼̼O̸̼̼V̸̼̼I̸̼̼D̸̼̼-̸̼̼1̸̼̼9̸̼̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼

5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̸̼̼O̸̼̼V̸̼̼I̸̼̼D̸̼̼-̸̼̼1̸̼̼9̸̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̸̼̼O̸̼̼V̸̼̼I̸̼̼D̸̼̼-̸̼̼1̸̼̼9̸̼̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

Xúc động hình ảnh 5 anh em mặc đồ bảo hộ về đưa tiễn cha - Ảnh 2.
5 anh em ruột về đưa tiễn bố cam kết đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̸̼̼O̸̼̼V̸̼̼I̸̼̼D̸̼̼-̸̼̼1̸̼̼9̸̼̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Xúc động hình ảnh 5 anh em mặc đồ bảo hộ về đưa tiễn cha - Ảnh 3.

N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼T̼4̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼;̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼;̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼i̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼;̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼T̼4̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼T̼3̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼4̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼k̼m̼)̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼.ấ̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̸̼̼O̸̼̼V̸̼̼I̸̼̼D̸̼̼-̸̼̼1̸̼̼9̸̼̼

B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼C̸̼̼O̸̼̼V̸̼̼I̸̼̼D̸̼̼-̸̼̼1̸̼̼9̸̼̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼6̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̸̼̼O̸̼̼V̸̼̼I̸̼̼D̸̼̼-̸̼̼1̸̼̼9̸̼̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button