Pháp luậtXã hội

‘̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼’̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼‘̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼’̼ ̼:̼ ̼‘̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼’̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼.ù̼?̼

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼’̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼’̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼’̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼.h̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼’̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼’̼.̼.̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼’̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼’̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ Q̼u̼â̼n̼ ̼’̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼’̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼i̼c̼r̼o̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ò̼ ̼r̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼:̼ ̼“̼T̼h̼.ù̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ử̼”̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼’̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼’̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼

M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼h̼.ù̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ử̼”̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼!̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

Nhóm "anh em xã hội" tại đám tang Quân "xa lộ" /// Ảnh cắt từ clip

V̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼(̼L̼S̼)̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼S̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼“̼H̼ọ̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼6̼7̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼,̼ ̼L̼S̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼r̼u̼y̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

N̼h̼ờ̼ ̼g̼.̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼ ̼“̼x̼.̼ử̼”̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼)̼,̼ H̼ồ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼S̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼

Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼S̼ử̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼.̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼S̼ử̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼â̼y̼ ̼r̼.̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼S̼ử̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼,̼ ̼

S̼ử̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼“̼T̼â̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼”̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼i̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼tấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼.̼ã̼ ̼t̼.̼ấ̼u̼,̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼.̼h̼í̼…̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼N̼i̼c̼e̼ ̼V̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼ử̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ử̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼k̼h̼ù̼n̼g̼”̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼S̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ử̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼.̼ã̼ ̼t̼.̼ấ̼u̼ ̼x̼.̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ử̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼.̼h̼í̼,̼M̼.̼ã̼ ̼t̼.̼ấ̼u̼,̼…̼ ̼x̼.̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button