Pháp luậtXã hội

S̼Ố̼C̼ ̼:̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼é̼.̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼–̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼ề̼u̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼r̼u̼y̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

N̼h̼ờ̼ ̼g̼.̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼ ̼“̼x̼.̼ử̼”̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼)̼,̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼S̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼

 Lý lịch của những kẻ chém chết Quân xa lộ - Ảnh 2.
Nhóm đàn em của Sử mang nhiều tiền á.n, tiền sự.

Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼S̼ử̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼.̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼S̼ử̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼â̼y̼ ̼r̼.̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼S̼ử̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼,̼ ̼

S̼ử̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼“̼T̼â̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼”̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼i̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼.̼ã̼ ̼t̼.̼ấ̼u̼,̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼.̼h̼í̼…̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼N̼i̼c̼e̼ ̼V̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼ử̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ử̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼k̼h̼ù̼n̼g̼”̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼S̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ử̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼.̼ã̼ ̼t̼.̼ấ̼u̼ ̼x̼.̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ử̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼.̼h̼í̼,̼M̼.̼ã̼ ̼t̼.̼ấ̼u̼,̼…̼ ̼x̼.̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼

Quân “xa lộ” bỏ c.hạy nhưng không thoát

B̼ị̼ ̼t̼.̼ấ̼n̼ ̼c̼.̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼ ̼l̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼S̼ử̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼S̼ử̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼.̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ẩ̼.̼n̼ ̼n̼.̼ấ̼p̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼S̼ử̼ ̼v̼.̼â̼y̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼.̼h̼í̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼.̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼.̼r̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼S̼ử̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼.̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼S̼ử̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼4̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼.̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼S̼ử̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼“̼T̼â̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼i̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Đ.ám t.ang của Quân “xa lộ”

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/phap-luat/ly-lich-cua-nhung-ke-chem-chet-quan-xa-lo-20191111144600093.htm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button